0561 - 421250Hoofdweg 31, 8424 PJ Elsloo (Fr)mrkjdijkstraschool@comprix.nl

De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel aan de school. De ouder- en personeelgeleding zijn allebei met drie leden vertegenwoordigd in de MR. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

Wat doet de Medezeggenschapsraad voor school?

De MR helpt om het beleid op school uit te voeren en concreet te maken. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de aanpassing van de schooltijden, een sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht. Wettelijk is het vastgelegd wanneer de MR adviesrecht en wanneer hij instemmingsrecht heeft. Dit is voor ouder- en personeelsgeleding verschillend. Het doel van de MR is dat er in alle gevallen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van leerlingen, ouders en personeel. 

Openbaarheid en geheimhouding

De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet. Wanneer een ouder zich niet gehoord voelt door leerkracht of schoolleiding, kan hij/zij daar de MR over inlichten. De kwestie zal vervolgens niet in een openbare vergadering worden besproken, maar in besloten kring.

De notulen van de MR vergaderingen liggen ter inzage op school.

In de MR hebben zitting:

Namens de ouders:

Voorzitter: Annely Kramer
Lid: Karin Bons

Namens het team: 

Lid:Aly Stoffers
Lid:Karen Hoekstra