Schoolgids

Missie / visie

De basisschool heeft naar onze mening een tweeledige taak:

  1. Het aanleren van basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om met succes de opleiding die zij na de basisschool kiezen te kunnen doorlopen om later een beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat hierbij vooral om de “leervaardigheden”.
  2. Wij vinden het minstens zo belangrijk dat de school, in aansluiting op het gezin, een taak heeft bij het ontwikkelen van de persoonlijkheid van de leerling. Dit betekent dat ook sociale- en creatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen in ons onderwijs.

Zich veilig voelen op school is belangrijk

Verder vinden wij het heel belangrijk, dat kinderen zich veilig voelen op school, omdat wij denken dat ze zich dan het beste ontplooien. We proberen een veilige en ordelijke sfeer te bereiken door duidelijke regels binnen en buiten de klas te stellen. Wij willen in onze omgang met de leerlingen de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen. Dat betekent dat wij onze rol als leerkracht vooral zien als begeleider/stimulator.

Onder prestaties verstaan we niet alleen prestaties bij de “leer” vakken zoals rekenen, taal, schrijven en de wereldverkennende vakken. Minstens even belangrijk vinden wij het sociaal en emotioneel “presteren”
(gedrag), zoals dat tot uitdrukking komt in de houding in de groep.

Balans in aandacht voor kinderen

Ook proberen we kinderen met leer- en/of opvoedingsproblemen binnen onze school op te vangen. Bij het bepalen hiervan kijken we in eerste instantie naar het belang van het desbetreffende kind. Is dit kind erbij gebaat om al dan niet ondersteund door hulp van externe deskundigen op school te blijven.

In tweede instantie worden ook de belangen van de overige leerlingen bekeken: Zijn we in staat om alle leerlingen voldoende aandacht te geven, wanneer we een of meerdere “opvallende” kinderen in een groep hebben.

Alle informatie betreffende de doelstellingen en organisatie van onze school kunt u vinden in de schoolgids, die u via onderstaande link kunt downloaden.